fbpx

Politika e privatësisë

Jemi të kënaqur që keni treguar interes për kompaninë tonë. Mbrojtja e të dhënave ka një vend të rëndësishëm në sistemin e menaxhimit të Albkos Safety Sh.p.k. Përdorimi i faqes së internetit të Albkos Safety Sh.p.k. është i mundur pa ndonjë tregues të të dhënave tuaja personale. Megjithatë, nëse bartësi i të dhënave dëshiron të blejë produkte ose të përdorë shërbimet e kompanisë nëpërmjet faqes sonë, përpunimi i të dhënave personale mund të jetë i nevojshëm. Nëse përpunimi i të dhënave personale është i nevojshëm por mungon baza ligjore për një përpunim të tillë, ne do të kërkojmë pëlqimin e bartësit të të dhënave për të mbledhur ato.

Përpunimi i të dhënave personale, si emri, adresa, adresa e emailt ose numri i telefonit të bartësist të të dhënave, do të jetë gjithmonë në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR), si dhe në përputhje me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave. Me anë të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave, kompania jonë dëshiron të informojë publikun për natyrën, vëllmin dhe qëllimin e të dhënave personale që ne mbledhim, përdorim dhe përpunojmë. Gjithashtu, nëpërmjet kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave, bartësit e të dhënave informohen për të drejtat e tyre që rrjedhin nga DPPK.

Si kontrollues i të dhënave, Albkos Safety Sh.p.k. ka zbatuar masa të shumta teknike dhe organizative për të garantuar cilësinë më të lartë të mbrojtjes së të dhënave personale të përpunuara përmes kësaj faqeje interneti. Megjithatë, transmetimi i të dhënave përmes internetit në parim mund të ketë të meta sigurie, kështu që mbrojtja absolute nuk mund të garantohet. Për këtë arsye, çdo bartës i të dhënave është i lirë të na japë të dhëna personale me mjete alternative, për shembull me telefon.

1. Përkufizimet

Deklarata e kompanisë Albkos Safety Sh.p.k. për mbrojtjen e të dhënave bazohet në kushtet e përdorura nga ligjvënësi evropian për miratimin e Rregullores për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR). Deklarata jonë për mbrojtjen e të dhënave duhet të jetë e lexueshme dhe e kuptueshme për publikun e gjerë, si dhe për klientët dhe partnerët tanë të biznesit. Për ta siguruar këtë, fillimisht do të shpjegojmë terminologjinë e përdorur.

Në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave, ne përdorim, ndër të tjera, termat e mëposhtëm:

  a) Të dhënat personale

Me të dhëna personale nënkupton të gjitha informacionet që lidhen me një person fizik të caktuar të identifikueshëm (“bartës i të dhënave”). Një person fizik i identifikuar është ai që mund të identifikohet, drejtpërdrejt ose tërthorazi, veçanërisht në lidhje me të dhënat si emri, numri i identifikimit, të dhënat e vendndodhjes, identifikimi në internet. Ne nuk mbledhim të dhëna që lidhen dhe specifike me identitetin fizik, fiziologjik, gjenetik, mendor, ekonomik, kulturor ose social të atij personi fizik.

  b) Bartësi i të dhënave

Bartësi i të dhënave është çdo person fizik i identifikuar që mund të përcaktohet dhe të dhënat personale të të cilit përpunohen nga kontrolluesi përgjegjës për përpunimin.

  c) Përpunimi

Përpunimi është çdo operacion ose grup operacionesh të kryera mbi të dhënat personale ose grupe të dhënash personale, qofshin të automatizuara ose jo, të tilla si grumbullimi, regjistrimi, organizimi, strukturimi, ruajtja, përshtatja ose modifikimi, konsultimi, publikimi nëpërmjet transmetimit, shpërndarjes ose bërjes ndryshe. disponueshmëria, përputhja ose kombinimi, kufizimi, fshirja ose shkatërrimi.

  d) Kufizimi i përpunimit

Kufizimi i përpunimit është shënimi i të dhënave personale të ruajtura me qëllim kufizimin e përpunimit të tyre në të ardhmen.

  e) Profilizimi

Profilizimi nënkupton çdo formë të përpunimit automatik të të dhënave personale që konsiston në përdorimin e të dhënave personale me qëllim të vlerësimit të disa aspekteve personale që lidhen me një person fizik, dhe në veçanti për qëllimin e analizës ose parashikimit në lidhje me performancën e atij personi fizik në punë, gjendjen e tij ekonomike, shëndetin, afinitetet personale, interesat, besueshmërinë, sjelljen, vendndodhjen ose lëvizjet.

  f) Pseudonimizimi

Pseudonimizim është përpunimi i të dhënave personale në atë mënyrë që të dhënat personale të mos mund t’i atribuohen më një subjekti të caktuar të të dhënave pa përdorimin e informacionit shtesë, me kusht që këto informacione shtesë të ruhen veçmas dhe t’i nënshtrohen masave teknike dhe organizative për të siguruar që të dhënat personale të mos i atribuohen një personi fizik të identifikuar ose të identifikueshëm.

  g) Kontrolluesi i të dhënave ose kontrolluesi përgjegjës për përpunimin

Kontrolluesi i të dhënave ose kontrolluesi përgjegjës për përpunimin është personi fizik ose juridik, autoriteti publik, agjencia ose organi tjetër i cili, vetëm ose së bashku me të tjerët, përcakton qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale; kur qëllimet dhe mjetet e këtij përpunimi përcaktohen nga ligji i Bashkimit ose i Shtetit Anëtar, kontrolluesi ose kriteret specifike për emërimin e tij mund të parashikohen nga ligji i Republikës së Kosovës, BE-së ose i shtetit anëtar.

  h) Përpunesi i të dhënave 

Përpunuesi i të dhënave është një person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci ose organ tjetër i cili përpunon të dhënat personale në emër të kontrolluesit.

  i) Recipient

Marrësi është një person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci ose organ tjetër, të cilit i jepen të dhënat personale, qofshin ato palë të treta apo jo. Megjithatë, autoritetet publike që mund të marrin të dhëna personale në kuadrin e një hetimi të caktuar në përputhje me ligjin e Republikës së Kosovës, të Bashkimit Evropuan ose të shtetit anëtar nuk do të konsiderohen si marrës; përpunimi i këtyre të dhënave nga këto autoritete publike do të jetë në përputhje me rregullat e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave sipas qëllimeve të përpunimit.

  j) Pala e tretë

Pala e tretë është një person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci ose organ i ndryshëm nga subjekti i të dhënave, kontrolluesi, përpunuesi dhe personat të cilët, nën autoritetin e drejtpërdrejtë të kontrolluesit ose përpunuesit, janë të autorizuar të përpunojnë të dhëna personale.

  k) Pëlqimi

Pëlqimi i subjektit të të dhënave është çdo tregues i dhënë lirisht, specifik, i informuar dhe i paqartë i dëshirave të subjektit të të dhënave, me anë të të cilit ai ose ajo, me një deklaratë ose me një veprim të qartë afirmativ, nënkupton marrëveshjen për përpunimin e të dhënave personale që lidhen me të. .

2. Emri dhe adresa e kontrolluesit të të dhënave

Kontrolluesi për qëllimet e Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR), ligjeve të tjera për mbrojtjen e të dhënave të zbatueshme në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe dispozitave të tjera që lidhen me mbrojtjen e të dhënave është kompania

  ALBKOS SAFETY SH.P.K.
  Rruga e Pejës, nr. 26
  12000 Fushë Kosovë
  Republika e Kosovës

  Tel.: +383 44 504 605

  Email: puz(et)albkossafety.com
  Uebfaqja: www.pajisemeultraze.com

3. Biskotat (Cookies)

Faqet e internetit të Albkos Safety Sh.p.k. përdorin cookie. Cookies janë skedarë teksti që ruhen në një sistem kompjuterik nëpërmjet një shfletuesi interneti.

Shumë faqe interneti dhe serverë përdorin cookie. Shumë cookie përmbajnë një të ashtuquajtur ID cookie. Një ID e cookie-t është një identifikues unik i cookie-t. Ai përbëhet nga një varg karakteresh përmes të cilit faqet dhe serverët e internetit mund të caktohen në shfletuesin specifik të internetit në të cilin është ruajtur cookie-ja. Kjo lejon faqet dhe serverët e vizituar të internetit të dallojnë shfletuesin individual të subjektit të dats nga shfletuesit e tjerë të internetit që përmbajnë skedarë të tjerë cookie. Një shfletues specifik i Internetit mund të njihet dhe identifikohet duke përdorur ID-në unike të cookie-t.

Nëpërmjet përdorimit të cookie-ve, Albkos Safety Sh.p.k. mund t’u ofrojë përdoruesve të kësaj faqe interneti shërbime më miqësore për përdoruesit, të cilat nuk do të ishin të mundura pa cilësimin e cookie-ve.

Me anë të një cookie, informacioni dhe ofertat në faqen tonë të internetit mund të optimizohen duke pasur parasysh përdoruesin. Cookies na lejojnë, siç u përmend më parë, të njohim përdoruesit e faqes sonë të internetit. Qëllimi i kësaj njohjeje është të lehtësojë përdoruesit të përdorin faqen tonë të internetit. Përdoruesi i faqes së internetit që përdor cookie, p.sh. nuk duhet të fusë të dhënat e aksesit sa herë që aksesohet në faqen e internetit, sepse kjo merret nga faqja e internetit, dhe cookie-t ruhen kështu në sistemin kompjuterik të përdoruesit. Një shembull tjetër është cookie e një karroce blerjeje në një dyqan online. Dyqani online kujton artikujt që një klient ka vendosur në karrocën virtuale të blerjeve nëpërmjet një cookie.

Subjekti i të dhënave mund, në çdo kohë, të parandalojë vendosjen e cookies përmes faqes sonë të internetit me anë të një cilësimi korrespondues të shfletuesit të Internetit të përdorur, dhe në këtë mënyrë mund të mohojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Për më tepër, cookies tashmë të vendosura mund të fshihen në çdo kohë nëpërmjet një shfletuesi interneti ose programeve të tjera softuerike. Kjo është e mundur në të gjithë shfletuesit e njohur të internetit. Nëse subjekti i të dhënave çaktivizon cilësimin e cookies në shfletuesin e përdorur të internetit, jo të gjitha funksionet e faqes sonë të internetit mund të jenë plotësisht të përdorshme.

4. Mbledhja e të dhënave dhe informacioneve të përgjithshme

Faqja e internetit e Albkos Safety Sh.p.k. mbledh një sërë të dhënash dhe informacionesh të përgjithshme kur një subjekt i të dhënave ose një sistem i automatizuar thërret faqen e internetit. Këto të dhëna dhe informacione të përgjithshme ruhen në skedarët e regjistrit të serverit. Të mbledhura mund të jenë (1) llojet dhe versionet e shfletuesit të përdorur, (2) sistemi operativ i përdorur nga sistemi aksesues, (3) faqja e internetit nga e cila një sistem aksesimi arrin faqen tonë të internetit (të ashtuquajturat referues), (4) nën -faqet e internetit, (5) data dhe ora e aksesit në faqen e internetit, (6) një adresë e protokollit të internetit (adresa IP), (7) ofruesi i shërbimit të internetit të sistemit të aksesit dhe (8) çdo të dhënë tjetër të ngjashme dhe informacion që mund të përdoret në rast të sulmeve ndaj sistemeve tona të teknologjisë së informacionit.

Kur përdor këto të dhëna dhe informacione të përgjithshme, Albkos Safety Sh.p.k. nuk nxjerr asnjë përfundim në lidhje me subjektin e të dhënave. Përkundrazi, ky informacion është i nevojshëm për (1) ofrimin e përmbajtjes së faqes sonë të internetit në mënyrë korrekte, (2) optimizimin e përmbajtjes së faqes sonë të internetit si dhe reklamimin e saj, (3) për të siguruar qëndrueshmërinë afatgjatë të sistemeve tona të teknologjisë së informacionit dhe teknologjisë së faqes sonë të internetit , dhe (4) t’u sigurojë autoriteteve të zbatimit të ligjit informacionin e nevojshëm për ndjekjen penale në rast të një sulmi kibernetik. Prandaj, Kompania analizon statistikisht të dhënat dhe informacionet e mbledhura në mënyrë anonime, me qëllim të rritjes së mbrojtjes së të dhënave dhe sigurisë së të dhënave të ndërmarrjes sonë, dhe për të siguruar një nivel optimal të mbrojtjes për të dhënat personale që përpunojmë. Të dhënat anonime të skedarëve të regjistrit të serverit ruhen veçmas nga të gjitha të dhënat personale të ofruara nga një subjekt i të dhënave.

5. Regjistrimi në faqen tonë të internetit

Subjekti i të dhënave ka mundësinë të regjistrohet në faqen e internetit të kontrollorit me shënimin e të dhënave personale. Cilat të dhëna personale i transmetohen kontrolluesit përcaktohet nga maska përkatëse hyrëse e përdorur për regjistrim – emri dhe mbiemri, adresa postare, adresa e postës elektronike, numri i telefonit dhe adresa IP. Të dhënat personale të futura nga subjekti i të dhënave mblidhen dhe ruhen ekskluzivisht për përdorim të brendshëm nga kontrolluesi dhe për qëllimet e tij. Kontrolluesi mund të kërkojë transferim te një ose më shumë përpunues (p.sh. një shërbim parcelash) që përdor gjithashtu të dhëna personale për një qëllim të brendshëm që i atribuohet kontrolluesit.

Duke u regjistruar në faqen e internetit të kontrolluesit, ruhet edhe adresa IP – e caktuar nga ofruesi i shërbimit të internetit (ISP) dhe e përdorur nga subjekti i të dhënave – data dhe ora e regjistrimit. Ruajtja e këtyre të dhënave bëhet në sfondin se kjo është mënyra e vetme për të parandaluar keqpërdorimin e shërbimeve tona dhe, nëse është e nevojshme, për të bërë të mundur hetimin e shkeljeve të kryera. Deri më tani, ruajtja e këtyre të dhënave është e nevojshme për të siguruar kontrolluesin. Këto të dhëna nuk u kalohen palëve të treta, përveç rastit kur ekziston një detyrim ligjor për të kaluar të dhënat, ose nëse transferimi i shërben qëllimit të ndjekjes penale.

Regjistrimi i subjektit të të dhënave, me tregimin vullnetar të të dhënave personale, synon t’i mundësojë kontrolluesit t’i ofrojë subjektit të të dhënave përmbajtje ose shërbime që mund t’u ofrohen vetëm përdoruesve të regjistruar për shkak të natyrës së çështjes në fjalë. Personat e regjistruar janë të lirë të ndryshojnë në çdo kohë të dhënat personale të specifikuara gjatë regjistrimit ose t’i fshijnë ato plotësisht nga stoku i të dhënave të kontrolluesit.

Kontrolluesi i të dhënave, në çdo kohë, duhet t’i japë informacion sipas kërkesës çdo subjekti të të dhënave se cilat të dhëna personale ruhen për subjektin e të dhënave. Për më tepër, kontrolluesi i të dhënave do të korrigjojë ose fshijë të dhënat personale me kërkesë ose tregues të subjektit të të dhënave, për aq sa nuk ka detyrime statutore për ruajtjen. Të gjithë punonjësit e kontrolluesit janë në dispozicion të subjektit të të dhënave në këtë aspekt si persona kontaktues

6. Abonimi në buletinin tonë informativ

Në faqen e internetit të Albkos Safety Sh.p.k., përdoruesve u jepet mundësia të abonohen në buletinin e ndërmarrjes sonë. Maska hyrëse e përdorur për këtë qëllim përcakton se cilat të dhëna personale transmetohen – emri dhe mbiemri, adresa e postës elektronike dhe adresa IP, si dhe kur bëhet porosia e buletinit nga kontrolluesi.

Albkos Safety Sh.p.k. informon klientët dhe partnerët e saj të biznesit rregullisht me anë të një buletini informativ për ofertat e ndërmarrjeve. Buletini informativ i ndërmarrjes mund të merret vetëm nga subjekti i të dhënave nëse (1) subjekti i të dhënave ka një adresë të vlefshme e-mail dhe (2) subjekti i të dhënave regjistrohet për dërgimin e buletinit. Një e-mail konfirmimi do të dërgohet në adresën e-mail të regjistruar nga një subjekt i të dhënave për herë të parë për dërgimin e buletinit, për arsye ligjore, në procedurën e dyfishtë të zgjedhjes. Ky e-mail konfirmimi përdoret për të vërtetuar nëse pronari i adresës së postës elektronike si subjekt i të dhënave është i autorizuar të marrë buletinin.

Gjatë regjistrimit për buletinin, ne ruajmë gjithashtu adresën IP të sistemit kompjuterik të caktuar nga ofruesi i shërbimit të internetit (ISP) dhe të përdorur nga subjekti i të dhënave në momentin e regjistrimit, si dhe datën dhe orën e regjistrimit. Mbledhja e këtyre të dhënave është e nevojshme për të kuptuar keqpërdorimin (e mundshëm) të adresës së postës elektronike të një subjekti të të dhënave në një datë të mëvonshme, dhe për këtë arsye i shërben qëllimit të mbrojtjes ligjore të kontrolluesit.

Të dhënat personale të mbledhura si pjesë e një regjistrimi për buletinin do të përdoren vetëm për të dërguar buletinin tonë. Përveç kësaj, abonentët e buletinit mund të informohen me e-mail, për sa kohë që kjo është e nevojshme për funksionimin e shërbimit të buletinit ose një regjistrim në fjalë, siç mund të ndodhë në rast të modifikimeve në ofertën e buletinit, ose në rast të ndryshimit të rrethanave teknike. Nuk do të ketë transferim të të dhënave personale të mbledhura nga shërbimi i buletinit tek palët e treta. Abonimi në buletinin tonë mund të ndërpritet nga subjekti i të dhënave në çdo kohë. Pëlqimi për ruajtjen e të dhënave personale, që subjekti i të dhënave ka dhënë për dërgimin e buletinit, mund të revokohet në çdo kohë. Për qëllime të revokimit të pëlqimit, një lidhje përkatëse gjendet në çdo buletin. Është gjithashtu e mundur që të çabonoheni nga buletini në çdo kohë drejtpërdrejt në faqen e internetit të kontrolluesit, ose t’ia komunikoni këtë kontrolluesit në një mënyrë tjetër.

7. Gjurmimi i buletinit informativ

Buletini i Albkos Safety Sh.p.k. përmban të ashtuquajturat piksele përcjellëse. Një piksel gjurmues është një grafik në miniaturë i ngulitur në email të tillë, të cilët dërgohen në formatin HTML për të mundësuar regjistrimin dhe analizën e skedarit të regjistrit. Kjo lejon një analizë statistikore të suksesit ose dështimit të fushatave të marketingut në internet. Bazuar në pikselin e integruar të gjurmimit, Kompania mund të shohë nëse dhe kur është hapur një e-mail nga një subjekt i të dhënave dhe cilat lidhje në e-mail janë thirrur nga subjektet e të dhënave.

Të dhëna të tilla personale të mbledhura në pikselët gjurmues që përmbahen në buletinet ruhen dhe analizohen nga kontrolluesi për të optimizuar dërgimin e buletinit, si dhe për të përshtatur përmbajtjen e buletineve të ardhshme edhe më mirë me interesat e subjektit të të dhënave. Këto të dhëna personale nuk do t’u kalohen palëve të treta. Subjektet e të dhënave kanë të drejtë në çdo kohë të revokojnë deklaratën përkatëse të veçantë të pëlqimit të lëshuar me anë të procedurës së zgjedhjes së dyfishtë. Pas një revokimi, këto të dhëna personale do të fshihen nga kontrolluesi. Kompania e konsideron automatikisht një tërheqje nga marrja e buletinit si një anulim.

8. Formulari i kontaktit në faqen e internetit

Faqja e internetit e Albkos Safety Sh.p.k. përmban informacione që mundësojnë një kontakt të shpejtë elektronik me ndërmarrjen tonë, si dhe komunikim të drejtpërdrejtë me ne, ku përfshihet edhe një adresë e përgjithshme e të ashtuquajturës postë elektronike (e-mail adresa). Nëse një subjekt i të dhënave kontakton kontrolluesin me e-mail ose nëpërmjet një formulari kontakti, të dhënat personale të transmetuara nga subjekti i të dhënave ruhen automatikisht. Emri dhe mbiemri, adresa e postës elektronike dhe adresa IP e transmetuar në baza vullnetare nga një subjekt i të dhënave te kontrolluesi i të dhënave ruhen për qëllime të përpunimit ose kontaktimit me subjektin e të dhënave. Nuk ka asnjë transferim të këtyre të dhënave personale te palët e treta.

9. Funksoni i komenteve në faqen e internetit

Albkos Safety Sh.p.k.u ofron përdoruesve mundësinë për të lënë komente individuale për produktet ose kontribute individuale në blog në një blog, i cili është në faqen e internetit të kontrolluesit. Një blog është një portal i bazuar në ueb, i aksesueshëm nga publiku, përmes të cilit një ose më shumë njerëz të quajtur blogerë ose web-blogerë mund të postojnë artikuj ose të shkruajnë mendime në të ashtuquajturat postime në blog. Postimet në blog zakonisht mund të komentohen nga palë të treta.

Nëse një subjekt i të dhënave lë një koment për produktin ose blogun e publikuar në këtë faqe interneti, komentet e bëra nga subjekti i të dhënave gjithashtu ruhen dhe publikohen, si dhe informacioni mbi datën e komentit dhe mbi (pseudonimin) e përdoruesit të zgjedhur nga subjekt i të dhënave. Përveç kësaj, adresa IP e caktuar nga ofruesi i shërbimit të internetit (ISP) subjektit të të dhënave regjistrohet gjithashtu. Kjo ruajtje e adresës IP bëhet për arsye sigurie, dhe në rast se subjekti i të dhënave shkel të drejtat e palëve të treta, ose poston përmbajtje të paligjshme përmes një komenti të dhënë. Ruajtja e këtyre të dhënave personale është, pra, në interesin e vetë kontrolluesit të të dhënave, në mënyrë që ai të mund të shfajësojë në rast shkeljeje. Këto të dhëna personale të mbledhura nuk do t’u kalohen palëve të treta, përveç nëse një transferim i tillë kërkohet me ligj ose i shërben qëllimit të mbrojtjes së kontrolluesit të të dhënave.

Një varg anonim i krijuar nga adresa juaj e emailit (i quajtur edhe hash) mund t’i ofrohet shërbimit Gravatar për të parë nëse po e përdorni. Politika e privatësisë së shërbimit Gravatar është e disponueshme këtu: https://automattic.com/privacy/. Pas miratimit të komentit tuaj, fotografia juaj e profilit është e dukshme për publikun në kontekstin e komentit tuaj.

Komentet e vizitorëve mund të kontrollohen përmes një shërbimi të automatizuar të zbulimit të spamit.

10. Fshirja rutinë dhe bllokimi i të dhënave personale

Kontrolluesi i të dhënave do të përpunojë dhe ruajë të dhënat personale të subjektit të të dhënave vetëm për periudhën e nevojshme për të arritur qëllimin e ruajtjes, ose për aq sa kjo është dhënë nga ligjvënësi evropian ose ligjvënës të tjerë në ligjet ose rregulloret të cilave kontrolluesi i nënshtrohet. te.

Nëse qëllimi i ruajtjes nuk është i zbatueshëm, ose nëse skadon një periudhë ruajtjeje e përcaktuar nga ligjvënësi evropian ose një ligjvënës tjetër kompetent, të dhënat personale bllokohen ose fshihen në mënyrë rutinore në përputhje me kërkesat ligjore.

11. Të drejtat e subjektit të të dhënave

E drejta e konfirmimit:

  a) E drejta e konfirmimit

Çdo subjekt i të dhënave do të ketë të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian për të marrë nga kontrolluesi konfirmimin nëse të dhënat personale në lidhje me të janë duke u përpunuar apo jo. Nëse një subjekt i të dhënave dëshiron të përfitojë nga kjo e drejtë konfirmimi, ai ose ajo mund të kontaktojë në çdo kohë çdo punonjës të kontrolluesit.

  b) E drejta e aksesit

Çdo subjekt i të dhënave do të ketë të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian për të marrë nga kontrolluesi informacion falas për të dhënat e tij/saj personale të ruajtura në çdo kohë dhe një kopje të këtij informacioni. Për më tepër, direktivat dhe rregulloret evropiane i japin subjektit të të dhënave akses në informacionin e mëposhtëm: sledećim informacijama:

 • qëllimet e përpunimit;
 • kategoritë e të dhënave personale në fjalë;
 • marrësit ose kategoritë e marrësve të cilëve u janë dhënë ose do t’u zbulohen të dhënat personale, në veçanti marrësit në vendet e treta ose organizatat ndërkombëtare;
 • kur është e mundur, periudhën e parashikuar për të cilën do të ruhen të dhënat personale, ose, nëse nuk është e mundur, kriteret e përdorura për të përcaktuar atë periudhë;
 • ekzistencën e së drejtës për të kërkuar nga kontrolluesi korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale, ose kufizimin e përpunimit të të dhënave personale në lidhje me subjektin e të dhënave, ose për të kundërshtuar një përpunim të tillë;
 • ekzistenca e së drejtës për të paraqitur një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës;
  kur të dhënat personale nuk janë mbledhur nga subjekti i të dhënave, çdo informacion në dispozicion për burimin e tyre;
 • ekzistenca e vendimmarrjes së automatizuar, përfshirë profilizimin, të përmendur në nenin 22 pika 1 dhe 4 të GDPR dhe, të paktën në ato raste, informacion kuptimplotë në lidhje me logjikën e përfshirë, si dhe rëndësinë dhe pasojat e parashikuara të përpunimi i tillë për subjektin e të dhënave. 

Për më tepër, subjekti i të dhënave ka të drejtë të marrë informacion nëse të dhënat personale janë transferuar në një vend të tretë ose në një organizatë ndërkombëtare. Kur ky është rasti, subjekti i të dhënave do të ketë të drejtën të informohet për masat e duhura mbrojtëse në lidhje me transferimin.

Nëse një subjekt i të dhënave dëshiron të përfitojë nga kjo e drejtë aksesi, ai ose ajo mund të kontaktojë në çdo kohë çdo punonjës të kontrolluesit.

  c) E drejta për korrigjim

Çdo subjekt i të dhënave do të ketë të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian për të marrë nga kontrolluesi pa vonesë të panevojshme korrigjimin e të dhënave personale të pasakta në lidhje me të. Duke marrë parasysh qëllimet e përpunimit, subjekti i të dhënave ka të drejtë të plotësojë të dhëna personale jo të plota, duke përfshirë edhe dhënien e një deklarate plotësuese.

Nëse një subjekt i të dhënave dëshiron të ushtrojë këtë të drejtë korrigjimi, ai ose ajo mund, në çdo kohë, të kontaktojë çdo punonjës të kontrolluesit.

  d) E drejta për t’u fshirë (E drejta për t’u harruar)

Çdo subjekt i të dhënave do të ketë të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian për të marrë nga kontrolluesi fshirjen e të dhënave personale në lidhje me të pa vonesë të panevojshme, dhe kontrolluesi ka detyrimin të fshijë të dhënat personale pa vonesa të panevojshme kur një nga arsyet e mëposhtme zbatohet, për sa kohë që përpunimi nuk është i nevojshëm:

 • Të dhënat personale nuk janë më të nevojshme në lidhje me qëllimet për të cilat janë mbledhur ose përpunuar ndryshe.
 • Subjekti i të dhënave tërheq pëlqimin në të cilin bazohet përpunimi sipas pikës (a) të nenit 6(1) të GDPR, ose pikës (a) të nenit 9(2) të GDPR, dhe kur nuk ka asnjë arsye tjetër ligjore për përpunimin.
 • Subjekti i të dhënave kundërshton përpunimin në përputhje me nenin 21(1) të GDPR dhe nuk ka baza legjitime mbizotëruese për përpunimin, ose subjekti i të dhënave kundërshton përpunimin në përputhje me nenin 21(2) të GDPR.
 • Të dhënat personale janë përpunuar në mënyrë të paligjshme.
 • Të dhënat personale duhet të fshihen në përputhje me një detyrim ligjor në ligjin e Bashkimit ose të Shtetit Anëtar, të cilit kontrolluesi i nënshtrohet.
 • Të dhënat personale janë mbledhur në lidhje me ofertën e shërbimeve të shoqërisë së informacionit të përmendura në nenin 8(1) të GDPR.

Nëse zbatohet një nga arsyet e lartpërmendura dhe një subjekt i të dhënave dëshiron të kërkojë fshirjen e të dhënave personale të ruajtura nga Kompania, ai ose ajo mund të kontaktojë në çdo kohë çdo punonjës të kontrolluesit. Një punonjës i Kompanisë duhet të sigurojë menjëherë që kërkesa për fshirje të plotësohet menjëherë.

Kur kontrolluesi ka bërë publike të dhënat personale dhe është i detyruar në përputhje me nenin 17(1) të fshijë të dhënat personale, kontrolluesi, duke marrë parasysh teknologjinë e disponueshme dhe koston e zbatimit, duhet të marrë hapa të arsyeshëm, duke përfshirë masat teknike, për të informuar të tjerët. kontrollorët që përpunojnë të dhënat personale që subjekti i të dhënave ka kërkuar fshirjen nga këta kontrollues të çdo lidhjeje, ose kopjimi ose riprodhimi të këtyre të dhënave personale, për aq sa përpunimi nuk kërkohet. Një punonjës i Kompanisë do të rregullojë masat e nevojshme në raste individuale.

   e) E drejta e kufizimit të përpunimit

Çdo subjekt i të dhënave do të ketë të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian për të marrë nga kontrolluesi kufizim të përpunimit kur zbatohet një nga sa vijon:

 • Saktësia e të dhënave personale kontestohet nga subjekti i të dhënave, për një periudhë që i mundëson kontrolluesit të verifikojë saktësinë e të dhënave personale.
 • Përpunimi është i paligjshëm dhe subjekti i të dhënave kundërshton fshirjen e të dhënave personale dhe në vend të kësaj kërkon kufizimin e përdorimit të tyre.
 • Kontrolluesi nuk ka më nevojë për të dhënat personale për qëllime të përpunimit, por ato kërkohen nga subjekti i të dhënave për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore.
 • Subjekti i të dhënave ka kundërshtuar përpunimin në përputhje me nenin 21(1) të GDPR në pritje të verifikimit nëse arsyet legjitime të kontrolluesit tejkalojnë ato të subjektit të të dhënave.

Nëse një nga kushtet e lartpërmendura plotësohet dhe një subjekt i të dhënave dëshiron të kërkojë kufizimin e përpunimit të të dhënave personale të ruajtura nga Kompania, ai ose ajo mund të kontaktojë në çdo kohë çdo punonjës të kontrolluesit. Punonjësi i Kompanisë do të rregullojë kufizimin e përpunimit.

  f) E drejta për bartje të të dhënave

Çdo subjekt i të dhënave do të ketë të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian, për të marrë të dhënat personale në lidhje me të, të cilat i janë dhënë një kontrolluesi, në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makina. Ai ose ajo ka të drejtë t’ia transmetojë këto të dhëna një kontrolluesi tjetër pa pengesë nga kontrolluesi të cilit i janë dhënë të dhënat personale, për sa kohë që përpunimi bazohet në pëlqimin në përputhje me pikën (a) të nenit 6(1) të GDPR ose pika (a) e nenit 9(2) të GDPR, ose në një kontratë në përputhje me pikën (b) të nenit 6(1) të GDPR, dhe përpunimi kryhet me mjete të automatizuara, për aq kohë sa përpunimi nuk është i nevojshëm për kryerjen e një detyre të kryer në interes publik ose në ushtrimin e autoritetit zyrtar që i është dhënë kontrolluesit.

Për më tepër, në ushtrimin e të drejtës së tij/saj për transportueshmëri të të dhënave në përputhje me nenin 20(1) të GDPR, subjekti i të dhënave do të ketë të drejtën që të dhënat personale të transmetohen drejtpërdrejt nga një kontrollues te tjetri, kur është teknikisht e mundur dhe kur kjo nuk ndodh. ndikojnë negativisht në të drejtat dhe liritë e të tjerëve.

Për të kërkuar të drejtën e transportueshmërisë së të dhënave, subjekti i të dhënave mund të kontaktojë në çdo kohë çdo punonjës të Kompanisë.

  g) E drejta për të kundërshtuar

Çdo subjekt i të dhënave do të ketë të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian për të kundërshtuar, për arsye që lidhen me situatën e tij të veçantë, në çdo kohë, përpunimin e të dhënave personale në lidhje me të, i cili bazohet në pikën (e) ose (f). ) të nenit 6(1) të GDPR. Kjo vlen edhe për profilizimin e bazuar në këto dispozita.

Kompania nuk do të përpunojë më të dhënat personale në rast kundërshtimi, përveç nëse mund të tregojmë arsye legjitime bindëse për përpunimin që tejkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë e subjektit të të dhënave, ose për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore .

Nëse Kompania përpunon të dhënat personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, subjekti i të dhënave ka të drejtë të kundërshtojë në çdo kohë përpunimin e të dhënave personale në lidhje me të për një marketing të tillë. Kjo vlen për profilizimin në masën që lidhet me një marketing të tillë të drejtpërdrejtë. Nëse subjekti i të dhënave kundërshton kompaninë për përpunimin për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, Kompania nuk do të përpunojë më të dhënat personale për këto qëllime.

Për më tepër, subjekti i të dhënave ka të drejtë, për arsye që lidhen me situatën e tij ose të saj të veçantë, të kundërshtojë përpunimin e të dhënave personale në lidhje me të nga Kompania për qëllime kërkimore shkencore ose historike, ose për qëllime statistikore në përputhje me nenin 89( 1) të GDPR, përveç rasteve kur përpunimi është i nevojshëm për kryerjen e një detyre të kryer për arsye të interesit publik.

Për të ushtruar të drejtën e kundërshtimit, subjekti i të dhënave mund të kontaktojë çdo punonjës të Kompanisë. Përveç kësaj, subjekti i të dhënave është i lirë në kontekstin e përdorimit të shërbimeve të shoqërisë së informacionit, dhe pavarësisht nga Direktiva 2002/58/EC, të përdorë të drejtën e tij/saj për të kundërshtuar me mjete të automatizuara duke përdorur specifikimet teknike.

  h) Vendimmarrja individuale e automatizuar, duke përfshirë profilizimin

Çdo subjekt i të dhënave do të ketë të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian për të mos i nënshtruar një vendimi të bazuar vetëm në përpunimin e automatizuar, duke përfshirë profilizimin, i cili prodhon efekte juridike në lidhje me të, ose në mënyrë të ngjashme ndikon në mënyrë të konsiderueshme atë ose atë, për sa kohë që vendimi (1) nuk është e nevojshme për lidhjen ose zbatimin e një kontrate ndërmjet subjektit të të dhënave dhe një kontrolluesi të të dhënave, ose (2) nuk është i autorizuar nga ligji i Bashkimit ose i Shtetit Anëtar të cilit kontrolluesi i nënshtrohet dhe i cili gjithashtu parashikon të marrë masa të përshtatshme për të mbrojtur të drejtat dhe liritë dhe interesat legjitime të subjektit të të dhënave, ose (3) nuk bazohet në pëlqimin e qartë të subjektit të të dhënave.

Nëse vendimi (1) është i nevojshëm për lidhjen ose zbatimin e një kontrate ndërmjet subjektit të të dhënave dhe një kontrolluesi të të dhënave, ose (2) bazohet në pëlqimin e qartë të subjektit të të dhënave, Kompania do të zbatojë masat e përshtatshme për të mbrojtur të drejtat dhe liritë dhe interesat legjitime të subjektit të të dhënave, të paktën të drejtën për të marrë ndërhyrjen njerëzore nga ana e kontrolluesit, për të shprehur këndvështrimin e tij ose të saj dhe për të kundërshtuar vendimin.

Nëse subjekti i të dhënave dëshiron të ushtrojë të drejtat në lidhje me vendimmarrjen individuale të automatizuar, ai ose ajo mund, në çdo kohë, të kontaktojë çdo punonjës të Kompanisë.

  i) E drejta për të tërhequr pëlqimin për mbrojtjen e të dhënave

Çdo subjekt i të dhënave do të ketë të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian për të tërhequr pëlqimin e tij/saj për përpunimin e të dhënave të tij/saj personale në çdo kohë.

Nëse subjekti i të dhënave dëshiron të ushtrojë të drejtën për të tërhequr pëlqimin, ai ose ajo mund të kontaktojë në çdo kohë çdo punonjës të Kompanisë.

12. Baza ligjore për përpunimin

Art. 6 (1) lit. një GDPR shërben si bazë ligjore për operacionet e përpunimit për të cilat ne marrim pëlqimin për një qëllim specifik përpunimi. Nëse përpunimi i të dhënave personale është i nevojshëm për zbatimin e një kontrate në të cilën subjekti i të dhënave është palë, siç është rasti, për shembull, kur operacionet e përpunimit janë të nevojshme për furnizimin e mallrave ose për të ofruar ndonjë shërbim tjetër, përpunimi është bazuar në nenin 6(1) pika. b GDPR. E njëjta gjë vlen edhe për operacione të tilla përpunimi që janë të nevojshme për kryerjen e masave parakontraktore, për shembull në rastin e pyetjeve në lidhje me produktet ose shërbimet tona. A i nënshtrohet shoqëria jonë një detyrim ligjor me të cilin kërkohet përpunimi i të dhënave personale, si p.sh. për përmbushjen e detyrimeve tatimore, përpunimi bazohet në Art. 6 (1) lit. c GDPR.

Në raste të rralla, përpunimi i të dhënave personale mund të jetë i nevojshëm për të mbrojtur interesat jetike të subjektit të të dhënave ose të një personi tjetër fizik. Ky do të ishte rasti, për shembull, nëse një vizitor lëndohej në kompaninë tonë dhe emri, mosha, të dhënat e sigurimit shëndetësor ose informacione të tjera jetike do t’i jepeshin një mjeku, spitali ose një pale tjetër të tretë. Më pas përpunimi do të bazohej në Art. 6 (1) lit. d GDPR.

Së fundi, operacionet e përpunimit mund të bazohen në Nenin 6(1) nenit 6.1. f GDPR. Kjo bazë ligjore përdoret për operacionet e përpunimit të cilat nuk mbulohen nga asnjë nga bazat ligjore të lartpërmendura, nëse përpunimi është i nevojshëm për qëllime të interesave legjitime të ndjekura nga kompania jonë ose nga një palë e tretë, me përjashtim të rasteve kur interesat e tilla tejkalohen nga interesat. ose të drejtat dhe liritë themelore të subjektit të të dhënave që kërkojnë mbrojtjen e të dhënave personale. Operacione të tilla të përpunimit janë veçanërisht të lejueshme sepse ato janë përmendur në mënyrë specifike nga ligjvënësi evropian. Ai konsideroi se një interes legjitim mund të supozohej nëse subjekti i të dhënave është një klient i kontrolluesit (Parasia 47 Fjalia 2 GDPR).

13. Interesat legjitime të ndjekura nga kontrolluesi ose nga një palë e tretë

Aty ku përpunimi i të dhënave personale bazohet në nenin 6(1) të nenit 6, pika. f GDPR interesi ynë legjitim është të kryejmë biznesin tonë në favor të mirëqenies së të gjithë punonjësve tanë dhe aksionarëve.

14. Periudha për të cilën do të ruhen të dhënat personale

Kriteri i përdorur për të përcaktuar periudhën e ruajtjes së të dhënave personale është periudha përkatëse e ruajtjes ligjore. Pas skadimit të kësaj periudhe, të dhënat përkatëse fshihen në mënyrë rutinore, për sa kohë që nuk janë më të nevojshme për përmbushjen e kontratës ose fillimin e një kontrate.

15. Sigurimi i të dhënave personale si kërkesë statutore ose kontraktuale; Kërkesat e nevojshme për të lidhur një kontratë; Detyrimi i subjektit të të dhënave për të dhënë të dhënat personale; pasojat e mundshme të mosdhënies së të dhënave të tilla

Sqarojmë se dhënia e të dhënave personale kërkohet pjesërisht nga ligji (p.sh. rregulloret tatimore) ose mund të rezultojë edhe nga dispozitat kontraktuale (p.sh. informacioni për partnerin kontraktor).

Ndonjëherë mund të jetë e nevojshme të lidhni një kontratë që subjekti i të dhënave na siguron të dhëna personale, të cilat duhet të përpunohen më pas nga ne. Subjekti i të dhënave është, për shembull, i detyruar të na japë të dhëna personale kur kompania jonë nënshkruan një kontratë me të. Mos dhënia e të dhënave personale do të kishte si pasojë që kontrata me subjektin e të dhënave të mos mund të lidhej.

Përpara se të dhënat personale të sigurohen nga subjekti i të dhënave, subjekti i të dhënave duhet të kontaktojë çdo punonjës. Punonjësi i sqaron subjektit të të dhënave nëse dhënia e të dhënave personale kërkohet me ligj ose kontratë ose është e nevojshme për lidhjen e kontratës, nëse ka detyrim për të dhënë të dhënat personale dhe pasojat e mosdhënies së të dhënave personale. të dhëna.

16. Ekzistenca e vendimmarrjes së automatizuar

Si kompani përgjegjëse, ne nuk përdorim vendimmarrje apo profilim automatik.

17. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave në lidhje me aplikimin dhe përdorimin e Google Analytics (me funksionin e anonimizimit)

Në këtë faqe interneti kontrolluesi ka integruar komponentin e Google Analytics (me funksionin e Anonimizimit). Google Analytics është një shërbim analitik në internet. Web Analytics është mbledhja, grumbullimi dhe analiza e të dhënave në lidhje me sjelljen e vizitorëve në faqet e internetit. Një shërbim analize në ueb mbledh, ndër të tjera, të dhëna se nga cila faqe interneti një person ka ardhur në një uebsajt tjetër (i ashtuquajturi referues), cilat nënfaqe janë vizituar ose sa shpesh dhe për çfarë kohëzgjatjeje është parë një nënfaqe. Web Analytics përdoren kryesisht për optimizimin e një faqe interneti dhe për të kryer një analizë kosto-përfitim të reklamave në internet.

Kompania e funksionimit të komponentit Google Analytics është Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Shtetet e Bashkuara.

Për analitikën në ueb përmes Google Analytics, Kontrolluesi përdor aplikacionin “_gat. _anonymizeIp”. Me anë të këtij aplikacioni, adresa IP e lidhjes në internet të subjektit të të dhënave shkurtohet nga Google dhe anonimizohet kur hyni në faqet tona të internetit nga një shtet anëtar i Bashkimit Evropian ose një shtet tjetër kontraktues i Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane.

Qëllimi i komponentit Google Analytics është të analizojë trafikun në faqen tonë të internetit. Google përdor të dhënat dhe informacionin e mbledhur, ndër të tjera, për të vlerësuar përdorimin e faqes sonë të internetit dhe për të ofruar raporte në internet, të cilat tregojnë aktivitetet në faqet tona të internetit, dhe për të ofruar shërbime të tjera në lidhje me përdorimin e faqes sonë të internetit për ne.

Google Analytics vendos një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të subjektit të të dhënave. Çfarë janë cookies është shpjeguar më sipër. Me vendosjen e cookie-t, Google mundësohet të analizojë përdorimin e faqes sonë të internetit. Me çdo thirrje në një nga faqet individuale të kësaj faqeje interneti, e cila operohet nga kontrolluesi dhe në të cilën është integruar një komponent i Google Analytics, shfletuesi i internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të subjektit të të dhënave do të dërgojë automatikisht të dhëna përmes Komponenti Google-Analytics për qëllimin e reklamimit në internet dhe shlyerjen e komisioneve ndaj Google. Në rrjedhën e kësaj procedure teknike, ndërmarrja Google fiton njohuri për informacionet personale, si adresa IP e subjektit të të dhënave, e cila i shërben Google, ndër të tjera, për të kuptuar origjinën e vizitorëve dhe klikimeve dhe më pas për të krijuar pagesat e komisioneve.

Cookie përdoret për të ruajtur informacione personale, të tilla si koha e aksesit, vendndodhja nga e cila është bërë qasja dhe shpeshtësia e vizitave të faqes sonë të internetit nga subjekti i të dhënave. Me çdo vizitë në faqen tonë të internetit, të dhëna të tilla personale, duke përfshirë adresën IP të aksesit në internet të përdorur nga subjekti i të dhënave, do t’i transmetohen Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto të dhëna personale ruhen nga Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Google mund t’ua kalojë palëve të treta këto të dhëna personale të mbledhura përmes procedurës teknike.

Subjekti i të dhënave, siç u tha më sipër, mund të parandalojë vendosjen e cookies përmes faqes sonë të internetit në çdo kohë me anë të një rregullimi përkatës të shfletuesit të internetit të përdorur dhe në këtë mënyrë të mohojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një rregullim i tillë në shfletuesin e Internetit të përdorur do të parandalonte gjithashtu që Google Analytics të vendosë një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të subjektit të të dhënave. Për më tepër, cookies tashmë të përdorura nga Google Analytics mund të fshihen në çdo kohë nëpërmjet një shfletuesi uebi ose programeve të tjera softuerike.

Për më tepër, subjekti i të dhënave ka mundësinë të kundërshtojë një koleksion të dhënash që gjenerohen nga Google Analytics, që kanë të bëjnë me përdorimin e kësaj faqeje interneti, si dhe me përpunimin e këtyre të dhënave nga Google dhe për të parandaluar një gjë të tillë. Për këtë qëllim, subjekti i të dhënave duhet të shkarkojë një shtesë të shfletuesit nën lidhjen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout dhe ta instalojë atë. Kjo shtesë e shfletuesit i tregon Google Analytics përmes një JavaScript, se çdo të dhënë dhe informacion në lidhje me vizitat e faqeve të internetit nuk mund të transmetohet në Google Analytics. Instalimi i shtesave të shfletuesit konsiderohet një kundërshtim nga Google. Nëse sistemi i teknologjisë së informacionit të subjektit të të dhënave fshihet më vonë, formatohet ose instalohet rishtazi, atëherë subjekti i të dhënave duhet të riinstalojë shtesat e shfletuesit për të çaktivizuar Google Analytics. Nëse shtesa e shfletuesit është çinstaluar nga subjekti i të dhënave ose ndonjë person tjetër që i atribuohet sferës së tyre të kompetencës, ose është i çaktivizuar, është e mundur të ekzekutohet riinstalimi ose riaktivizimi i shtesave të shfletuesit.

Informacione të mëtejshme dhe dispozitat e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave të Google mund të merren nën https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ dhe nën http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics shpjegohet më tej në lidhjen e mëposhtme https://www.google.com/analytics/.

18. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave në lidhje me aplikimin dhe përdorimin e Google-AdWords

Në faqen e tij të internetit, Kontrolluesi ka integruar Google AdWords. Google AdWords është një shërbim për reklamat në internet që i lejon reklamuesit të vendosë reklama në rezultatet e motorit të kërkimit të Google dhe në rrjetin e reklamave Google. Google AdWords i lejon një reklamuesi të paracaktojë fjalë kyçe specifike me ndihmën e të cilave shfaqet një reklamë në rezultatet e kërkimit të Google vetëm atëherë, kur përdoruesi përdor motorin e kërkimit për të marrë një rezultat kërkimi që lidhet me fjalën kyçe. Në Google Advertising Network, reklamat shpërndahen në faqet përkatëse të internetit duke përdorur një algoritëm automatik, duke marrë parasysh fjalët kyçe të përcaktuara më parë.

Kompania operuese e Google AdWords është Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SHTETET E BASHKUARA.

Qëllimi i Google AdWords është promovimi i faqes sonë të internetit duke përfshirë reklamat përkatëse në faqet e internetit të palëve të treta dhe në rezultatet e motorit të kërkimit të motorit të kërkimit Google dhe një futje të reklamave të palëve të treta në faqen tonë të internetit.

Nëse një subjekt i të dhënave arrin faqen tonë të internetit nëpërmjet një reklame të Google, një i ashtuquajtur cookie konvertimi depozitohet në sistemin e teknologjisë së informacionit të subjektit të të dhënave përmes Google. Çfarë janë cookies është shpjeguar më sipër. Një cookie konvertimi humbet vlefshmërinë e saj pas 30 ditësh dhe nuk përdoret për të identifikuar subjektin e të dhënave. Nëse cookie nuk ka skaduar, cookie-ja e konvertimit përdoret për të kontrolluar nëse disa nënfaqe, për shembull, karroca e blerjeve nga një sistem dyqanesh online, janë thirrur në faqen tonë të internetit. Nëpërmjet cookie-t të konvertimit, si ne ashtu edhe Google mund të kuptojmë nëse një person që ka arritur një reklamë AdWords në faqen tonë të internetit ka gjeneruar shitje, domethënë ka ekzekutuar ose anuluar një shitje mallrash.

Të dhënat dhe informacioni i mbledhur përmes përdorimit të cookie-t të konvertimit përdoren nga Google për të krijuar statistika të vizitave për faqen tonë të internetit. Këto statistika të vizitave përdoren nga ne për të përcaktuar numrin total të përdoruesve që janë shërbyer përmes reklamave të AdWords për të konstatuar suksesin ose dështimin e secilës reklamë AdWords dhe për të optimizuar reklamat tona të AdWords për të ardhmen. As kompania jonë dhe as reklamuesit e tjerë të Google AdWords nuk marrin informacion nga Google që mund të identifikojnë subjektin e të dhënave.

Kuki i konvertimit ruan informacione personale, për shembull faqet e internetit të vizituara nga subjekti i të dhënave. Sa herë që vizitojmë faqet tona të internetit, të dhënat personale, duke përfshirë adresën IP të aksesit në internet të përdorur nga subjekti i të dhënave, i transmetohen Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto të dhëna personale ruhen nga Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Google mund t’ua kalojë palëve të treta këto të dhëna personale të mbledhura përmes procedurës teknike.

Informacione të mëtejshme dhe dispozitat e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave të Google mund të merren nën https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Oferta jonë

Auto Moto

Pastrimi industrial

Mjekësia & tatuazhet

Pastrimi i instrumenteve dentare

Pastrimi i pemëve dhe perimeve

Sallone kozmetike

SI pastrohen lodrat e fëmijëve

Pastrojmë dhe rinovojmë

Pastrimi

Shumë gjëra duhen ruajtur dhe pastruar në vend që të zëvendësohen me të reja. Ideja jonë është t’ju ofrojmë opsionin më të mirë për përdorim në shtëpi dhe në punë.

Kujdesi NDAJ KLIENTIT

Ne ju ofrojmë mbështetje të plotë, njohuritë dhe përvojën tonë në lidhje me pastrimin me ultrazë. Ekipi ynë është i gatshëm t’ju ndihmojë të përmirësoni biznesin tuaj dhe t’ju ndihmojë të bëni punën tuaj në mënyrë më efikase.

Zhvillimi

Vëmendja jonë është te klientët tanë me synimin për të kuptuar nevojat e tyre dhe për të ofruar një nivel të lartë pastrimi me ultrazë.