fbpx

Kushtet e shitjes

Kushtet e përgjithshme të kompanisë Albkos Safety Sh.p.k. janë të përpara me Ligjin për Mbrojtjen e të Drejtave të Konsumatorit dhe kodet ndërkombëtare të biznesit.

Klienti konfirmon se është plotësisht i vetëdijshëm dhe pajtohet me tekstin e termave dhe kushteve të përgjithshme të biznesit të publikuar në faqen e internetit të kompanisë Albkos Safety Sh.p.k.

1. INFORMACION I PËRGJITHSHËM RRETH KOMPANISË

Shitjet online bëhen nga Albkos Safety Sh.p.k., Rruga e Pejës nr.26, 12000 Fushë Kosovë, Republika e Kosovës.

Kompania është tatimpagues i TVSH-së. NIT: 330455958

2. DISPONUESHMËRIA E INFORMACIONIT

Kompania angazhohet t’i sigurojë klientit informacionin e mëposhtëm:
– Identiteti i kompanisë (emri, adresa, numri i regjistruar i kompanisë)
– Informacioni i kontaktit, duke i mundësuar përdoruesit komunikim të shpejtë dhe efektiv (e-mail, telefon);
– Karakteristikat themelore të produkteve;
– Disponueshmëria e produkteve (çdo produkt, i ofruar në ueb faqe duhet të jetë i disponueshëm brenda një kohe të arsyeshme);
– Detajet e transportit (mjetet, vendi dhe koha e pritur e dorëzimit)
– Të gjitha çmimet duhet të përcaktohen qartë dhe pa mëdyshje. Duhet të jetë e qartë dhe evidente nëse çmimet tashmë përfshijnë taksat dhe kostot e transportit.
– Mjetet e pagesës dhe dërgesës
– Periudha e lejuar për tërheqje nga kontrata dhe të gjitha kushtet e tërheqjes; përveç kësaj nëse dhe sa janë kostot e kthimit të mallit.

3. KONTRATA

Blerësi është përgjegjës për saktësinë e informacionit të dhënë në procesin e porositjes. Shitësi nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë gabim në dorëzim për shkak të adresës së pasaktë.

Pas porosisë në web shop, blerësi do të marrë kontratën (faturën) me e-mail. Kontrata (fatura) ruhet në mënyrë elektronike në server dhe është e aksesueshme për klientin në çdo kohë në profilin e tij të përdoruesit.

4. DËRGIMI I MALLRAVE

– siç është e përcatuar në seksionin e Dorëzimi i pakos.

5. E DREJTA E TËRHEQJES NGA BLERJA DHE KTHIMI I MALLRAVE

Blerësi ka të drejtë të tërhiqet nga kontrata (blerja) brenda 14 ditëve nga marrja e mallit, duke e informuar Kompaninë me e-mail: info(at)avene.si, pa treguar arsyen. Kur e bën këtë, blerësi është i detyruar të paguajë vetëm shpenzimet e transportit për kthimin e mallrave në kompani, vetëm nëse malli nuk është i dëmtuar dhe i paketuar në ambalazhin origjinal. Mallrat duhet t’i kthehen Kompanisë brenda 30 ditëve nga dërgimi i informacionit të kompanisë në lidhje me tërheqjen nga kontrata (blerja). Në rast se mallrat nuk kthehen në paketim origjinal, shuma e rimbursuar zvogëlohet për 10% të vlerës totale. Në rast se malli dëmtohet, shuma e rimbursuar zvogëlohet për minimum 20% të vlerës totale.

Mallrat e kthyera duhet të jenë të paprekura dhe në të njëjtën sasi si gjatë porosisë, përveç rasteve kur mallrat janë shkatërruar ose humbur rrethanat për të cilat blerësi nuk është përgjegjës.

Rimbursimi do të bëhet brenda 10 ditëve nga marrja e mallit. Rimbursimi do të transferohet në llogarinë (personale) të blerësit, të dhënë në e-mailin informues në lidhje me tërheqjen nga kontrata (blerja).

Mallrat duhet të kthehen në adresën e Kompanisë.

6. ÇMIMET

Të gjitha çmimet e dhëna janë në euro, me TVSH. Çmimet nuk përfshijnë kostot e transportit.

Çmimi, i parë në fund të blerjes, është një çmim total që përfshin kostot e transportit.

Kompania rezervon të drejtën për ndryshimin e çmimeve. Çmimi i vlefshëm është çmimi, i postuar në faqen e internetit në ditën e blerjes, kjo është në ditën që porosia konfirmohet dhe transmetohet.

7. KUSHTET E PAGESËS

Siç janë përcaktuar në seksionin Pagesa.

8. GARANCIA

Periudha e garancisë është 1 vit ose 2 vjet nga data e blerjes së pajisjes. Klienti duhet të dërgojë ankesën në puz(at)albkossafety.com me të gjitha të dhënat. Dokumentacioni i nevojshëm që klienti paraqet kur bën një ankesë me pajisjen përbëhet nga: një kartë garancie (në të cilën është specifikuar periudha e garancisë) dhe një faturë (që tregon datën e blerjes dhe emrin e pajisjes në të cilën klienti ka. një ankesë).

Shitësi do ta riparojë pajisjen sa më shpejt të jetë e mundur.

9. ANKESAT DHE MOSMARRËVESHJET

Kompania është e detyruar të krijojë një sistem efektiv për trajtimin e ankesave. Kompania do të përpiqet të përpunojë ankesat dhe të njoftojë blerësin në lidhje me rezultatin e ankesës në një kohë sa më të shkurtër.

Mallrat mbeten në pronësi të Kompanisë deri në pagesën e plotë nga blerësi. Nëse biznesi bëhet mbi llogari rrjedhëse, të drejtat e rezervuara mbi pronën e mallrave përfaqësojnë mënyrën për të siguruar balancën e pretendimeve tona. Në rast se pagesa bëhet përmes vendndodhjes së pagesës ose shërbimit i cili është përgjegjës për t’ia përcjellë pagesën Kompanisë, ne rezervojmë të drejtat për pronën mbi mallrat e blera derisa pagesa të transferohet në llogarinë e Kompanisë. Detyrimi i pagesës së blerësit pushon pas marrjes së pagesës së plotë në llogarinë tonë.

Në rast të kthimit të mallit, blerësi është i detyruar të kthejë mallin brenda 10 ditëve pas marrjes së dëftesës së rikuperimit nga Kompania. Në rastin e kthimit, Kompania ruan 20% nga vlera totale e blerjes për shkak të vlerës më të vogël të mallit. Në rast se blerësi nuk i kthen mallrat brenda afatit të caktuar, Kompania do të paguajë 50% nga vlera totale e blerjes për dëmin e shkaktuar në biznes.

Kompania do të përpiqet të zgjidhë çdo mosmarrëveshje në mënyrë konsensuale.

10. MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

Ofruesi merr përsipër të mbrojë në mënyrë të përhershme të gjitha të dhënat personale që do të përdoren ekskluzivisht për mbajtjen e llogarive, ofertave dhe dokumentacioneve të tjera të nevojshme. Mund të lexoni më shumë rreth mbrojtjes së të dhënave personale në Politikën tonë të Privatësisë.

Ekipi i Albkos Safety Sh.p.k.

Oferta jonë

Auto Moto

Pastrimi industrial

Mjekësia & tatuazhet

Pastrimi i instrumenteve dentare

Pastrimi i pemëve dhe perimeve

Sallone kozmetike

SI pastrohen lodrat e fëmijëve

Pastrojmë dhe rinovojmë

Pastrimi

Shumë gjëra duhen ruajtur dhe pastruar në vend që të zëvendësohen me të reja. Ideja jonë është t’ju ofrojmë opsionin më të mirë për përdorim në shtëpi dhe në punë.

Kujdesi NDAJ KLIENTIT

Ne ju ofrojmë mbështetje të plotë, njohuritë dhe përvojën tonë në lidhje me pastrimin me ultrazë. Ekipi ynë është i gatshëm t’ju ndihmojë të përmirësoni biznesin tuaj dhe t’ju ndihmojë të bëni punën tuaj në mënyrë më efikase.

Zhvillimi

Vëmendja jonë është te klientët tanë me synimin për të kuptuar nevojat e tyre dhe për të ofruar një nivel të lartë pastrimi me ultrazë.